(Kragerø Blad Vestmar)

Reguleringsplanen for E18 på ovennevnte strekning er lagt ut på høring med frist for innspill 15. september 2021. Naturvernforbundet går mot en firefelts motorvei på denne strekningen. Det er viktig at kommunene nå ser sitt ansvar og sier nei til en firefeltsløsning og ja til utbedring av dagens vei.

Konseptvalgundersøkelse (KVU). Et alternativ for en 2/3 felts vei med midtdeler og 90 km/t burde vært en del av beslutningsgrunnlaget for dette store prosjektet. En KVU skal vurdere samfunnsnytten (økonomi, næringsnytte og arealbruk, miljø og klima) før en eventuell gjennomføring av så store prosjekter. KVU’en for dette 4 felts motorveiprosjektet som Nye Veier legger til grunn, er 13 år gammel og speiler ikke dagens utfordringer med sterkere vekt på natur, miljø og klima.

Kostnader. Prosjektet koster nær 12 mrd. kroner og den økonomiske samfunnsnytten er, etter veimyndighetenes beregninger, negativ. Likevel vil Nye Veier og politikerne bygge den. En fullgod utbedring av denne strekningen har en prislapp på rundt 3 mrd. kroner. Dermed kunne 9 mrd. kroner vært spart til andre samfunnsnyttige oppgaver.

Nullvekstmål for bytrafikken. Dagens trafikkmengder på strekningen tilsier en 2/3 felts vei. En 4 felts motorvei er overdimensjonert. Årsdøgntrafikken (ÅDT) for strekningen ligger rundt 10 000 kjøretøyer daglig. Veimyndighetene regner at en 2/3 felts vei har en kapasitet på 15-18 000 kjøretøyer. En 4 felts vei kan ta opp til 40-50 000 kjøretøyer. Vi må planlegge for fremtiden sier Nye Veier. Hvilken fremtid, spør vi. Vi har i dag for øvrig et nullvekstmål for biltrafikken i våre byer. En stadig vekst mellom byene harmonerer dårlig med dette nullvekstmålet.

Utslippsfri trafikk? Mange hevder at biltrafikken blir utslippsfri ved el-teknologien. Dermed synes det fritt fram for 4 felts motorveier. Forbruket blir ikke mindre med el-biler, økt bilbruk gir uansett økt forbruk. Elbiler belaster både el-forsyningen og produserer klimagasser. Produksjon av elbiler krever like store CO 2 utslipp som produksjon av andre biler. Elbilene krever som andre biler store summer til infrastruktur med store utslipp av CO 2 under byggeperioden og forbruk av natur. Elbiler er tyngre enn andre biler og krever mer energi til framdriften. Dette blir det kompensert for ved større virkningsgrad ved el-drift enn ved fossildrift. Støy, veislitasje og produksjon av mikroplast til havet fra dekkslitasje er lik for alle biler. Når hastigheten øker, øker skadene enda raskere enn hastigheten tilsier, noe som favoriserer 90 km/t.

Reisetid. Innspart reisetid er uten praktisk betydning, men når Nye Veier bare priser innspart reisetid høyt nok, ser det økonomiske resultatet straks bedre ut. Tungtrafikken må uansett holde seg til maks hastighet 90 km/t. Trafikksikkerhet. Statens vegvesen og kompetente forskningsmiljøer understreker at en 2/3 felts vei med midtdeler og 90 km/t er minst like trafikksikker som en 4 felts vei for 110 km/t.

Jernbane. Det har vært jobbet med en parallell moderne Sørvestbane i 20 år som Nye Veier og våre politikere helt synes å overse. De overser også at 2021 er av EU utpekt som jernbanens år med mål å doble trafikken med høyhastighetstog fram til 2030. Vi utfordrer våre hjemlige politikere på at kombinasjonen av en ny moderne jernbane for høy hastighet og en 2/3 felts motorvei på denne strekningen ville gitt oss det beste resultatet, både når det gjelder næringsutvikling, arealbruk, natur, miljø og klima, et resultat i pakt med Paris-avtalen, FNs bærekraftmål og fremtiden.

Torstein Fjeld
Naturvernforbundet i Grenland

Wieger van Brunschot
Naturvernforbundet i Kragerø

Øystein Dalland
Naturvernforbundet i Telemark