— Det ble fattet vedtak om utbetaling 1. juli, og utbetaling ble gjort 2. august, opplyser Helfos kommunikasjonsavdeling.

Hvor mange pasienter som får behandling per i dag vites ikke, men utbetalingen som ble foretatt i begynnelsen av august var for 28 pasientdøgn, ifølge Helfo.

— Taksten de kan kreve er på 3.015 kroner per døgn per pasient, opplyser de.

Den første utbetaling med statlige midler til Holt behandlingssenter var derfor på 84.420 kroner.

Hadde søknaden klar

Holt behandlingsenter som altså er leverandør av fritt behandling innen rusomsorg, åpnet dørene i mai etter at deres forgjenger Englegård behandlingssenter (eid av Care Service AS) meldte oppbud i mars.

Konkursen kom i kjølevannet av en knusende tilsynsrapport fra statsforvalteren i Agder, hvor det ble avdekket en rekke alvorlige lovbrudd og avvik hos Englegård behandlingssenter.

Helfo trakk godkjenningen, stoppet refusjonen, og Care Service begjærte seg selv konkurs.

Men allerede før vedtaket om tilbaketrekking fra Helfo kom, hadde styreleder i Care Service og daglig leder på Englegård behandlingssenter, Jørn Hellevik, sendt inn en ny søknad til Helfo.

Han hadde nemlig opprettet en et nytt foretak, Stiftelsen Holt behandlingssenter, og gjennom denne ville han drive samme type rusbehandling i de samme lokalene på Holt.

Ble godkjent av Helfo

Helfo ser ikke på personene bak selskapene som søker, de sjekker kun om det finnes heftelser på foretaket som pågående tilsyn, politietterforskning osv..

Dermed ble Helleviks nye behandlingsinstitusjon, Holt behandling, godkjent som leverandør innen fritt behandlingsvalg, bare uker etter at Helfo hadde fratatt Helleviks tidligere institusjon godkjenning.

Dermed var det bare for Hellevik og hans team å få ansatte og det formelle på plass, før pasienter igjen kunne søke seg til dem.

I mai dukket rusinstituttet opp på listen over leverandører innen fritt behandlingsvalg. Og siden refusjonskravene nå begynner å tikke inn fra Holt behandlingssenter, er det å anta at behandlingen har startet opp igjen.

Ingen informasjon om ansatte

Holt behandlingssenter har også fått en ny hjemmeside, men i motsetning til Englegårds tidligere hjemmeside, fremgår ingen navn på verken ledergruppen eller øvrige ansatte her.

Ifølge Brønnøysundregistrene er det Jørn Hellevik som er styreleder i Stiftelsen Holt behandlingssenter, og tidlige miljøarbeider på Englegård behandlingssenter Suzanne A. Mathisen står i tidligere stillingsannonser oppført som daglig leder.

Tvedestrandsposten har forsøkt å komme i kontakt med både Hellevik og Mathisen uten å lykkes.

Fra Englegård behandlingssenter til Holt behandlingssenter

Care Service AS startet opp i 2016 og var eid av brødrene Jørn Hellevik og Rune Hellevik.

Våren 2018 søkte de Helfo om bli en såkalt leverandør innen fritt behandlingsvalg, hvor de skulle drive rusbehandling med statlige refusjoner.

Sommeren 2018 startet de opp virksomheten Englegård behandlingssenter gjennom ovennevnte firma, i de gamle lokalene til Holt pensjonat.

Jørn Hellevik var daglig leder på Englegård behandlingssenter, mens storebror Rune Hellevik var virksomhetsleder.

Gjennom en rekke artikler har Tvedestrandsposten avdekket avvik og lovbrudd ved Englegård behandlingssenter.

Statsforvalteren i Agder gjennomførte både i 2019 og 2020 systemrevisjon av institusjonen, noe som resulterte i at Helfo inndro driftstillatelsen 25. februar 2021. Dermed forsvant også de statlige millionoverføringene.

Kort tid etter, 3. mars 2021, begjærte Jørn og Rune Hellevik Care Service AS konkurs.

I tillegg til Care Service AS, opprettet brødreparet i januar 2020 en stiftelse ved navn Stiftelsen Englegård. Planen med denne stiftelsen, i følge Jørn Hellevik, var å utvide driften med blant annet ettervern av ruspasienter.

Jørn Hellvik sto oppført som styreleder og Rune Hellevik som styremedlem i Stiftelsen Englegård.

Fem dager etter konkursåpning i Care Service, 8. mars, ble navnet Stiftelsen Englegård endret til Stiftelsen Holt behandlingssenter.

Rune Hellevik ble fjernet som styremedlem, og erstattet med tidligere miljøarbeider på Englegård behandlingssenter Suzanne Mathisen og relativt nyansatt psykolog på institusjonen Naweel Shahid. Jørn Hellevik fortsatte som styreleder, mens storebror Rune formelt ble tatt ut av alle verv og lederposisjoner.

I juni 2021 fratrer Nawel Shahid som styremedlem, og blir etter hvert erstattet av ansatt Oddvar Iversen.

På tidspunktet hvor navnet på stiftelsen ble endret til Stiftelsen Holt behandlingssenter, lå det allerede klar en ny søknad fra denne stiftelsen til Helfo.

Styreleder Jørn Hellevik søkte nok en gang om å bli godkjent som fritt behandlingsvalg-leverandør innen rusbehandling.

Denne søknaden ble innvilget av Helfo 27. april 2021.

Den første utbetaling av refusjoner fra Helfo kom i august 2021, og var på 84.420 kroner.

I forbindelse med statsforvalteren i Agders revisjon ble det opprettet en egen individsak på daværende virksomhetsleder Rune Hellevik. De anmeldte også Rune Hellevik til politiet for å ha «misbrukt sin stilling som leder ved institusjonen».

Politiet i Agder konkluderte i mai med at det ikke forelå nok bevis til å ta ut tiltale. I juni 2021 klaget Statsforvalteren i Agder på denne avgjørelsen, men statsadvokatene i Agder tok ikke klagen til følge.

I desember 2020 ble Care Service AS stevnet for retten av to tidligere ansatte på Englegård behandlingssenter. De mente deres oppsigelser var usaklige, og krevde oppreisning fra sin tidligere arbeidsgiver.

Care Service AS svarte aldri på stevningen, og møtte heller ikke opp i noen av de to rettssakene som gikk i Aust-Agder tingrett i februar og april 2021.

De ansatt fikk fullt medhold i retten og Care Service AS ble dømt til å betale erstatning for lønn og oppreisning på til sammen cirka 700.000 kroner. Siden aksjeselskapet i mellomtiden var meldt konkurs vil erstatningen bli meldt inn som krav i konkursboet.