Kommunen vil ikke betale: - Overskridelsene tyder på et prosjekt som har vært helt ute av styring

Konflikt om fortau: Tvedestrand kommune krevde at fortauet måtte bygges før utbyggingen på det sjønære arealet kunne starte. Najaden Holding AS har blant annet bygget garasjebygg og parkeringsplasser. Selve kystkultursenteret er det Stiftelsen Lingard Skuteminne som har bygget.

Konflikt om fortau: Tvedestrand kommune krevde at fortauet måtte bygges før utbyggingen på det sjønære arealet kunne starte. Najaden Holding AS har blant annet bygget garasjebygg og parkeringsplasser. Selve kystkultursenteret er det Stiftelsen Lingard Skuteminne som har bygget.

For tre år siden var det beregnet at fortauet på Gjeving ville koste 250.000 kroner. Av dette skulle Tvedestrand kommune dekke 62.500 kroner. Men fortauet ble mye dyrere. Nå krever Najaden Holding AS 470.000 kroner. Det nekter kommunen å betale.

DEL

Konflikten om betalingen av fortauet har sitt utspring i en politisk sak fra 2017.

For at Najaden Holding AS skulle få lov til å utvikle eiendommen i Vinterstøbukta på Gjeving med blant annet garasjebygg og parkeringsplasser, krevde Tvedestrand kommunestyre at selskapet måtte bygge 300 meter med fortau.

Siden deler av fortauet går over kommunal grunn, vedtok politikerne at Tvedestrand kommune skulle dekke en fjerdedel av kostnadene.

Maskinetreprenør Fjellheim & Sønn AS hadde beregnet at fortauet ville koste 250.000 kroner. Dermed ble kommunens andel 62.500 kroner. Det er denne summen som står i det politiske vedtaket.

I tillegg står det at det kan komme mulige krav fra Statens Vegvesen og Agder Energi Nett. Dette beløpet skulle betales til Najaden ved ferdigstillelse.

En rekke krav

Fortauet var ferdig sommeren 2019. Men i stedet for 250.000 kroner, kom sluttregningen på nær to millioner kroner.

Ifølge Espen Giving Nilsen, som er daglig leder i Najaden Holding AS, er det nettopp krav fra Statens vegvesen og Agder Energi som har fordyret prosjektet vesentlig.

Ut fra dette krevde Najaden Holding AS for ett år siden at kommunen måtte betale en andel på over 470.000 kroner.

300 meter: Fortauet går fra krysset til Lyngørporten forbi eiendommen til Najaden Holding.

300 meter: Fortauet går fra krysset til Lyngørporten forbi eiendommen til Najaden Holding.

Forhåndsvarsling

Men Tvedestrand kommune, ved enhetsleder Anton Thomassen, vil ikke betale en regning som er nesten åtte ganger høyere enn det som var avtalt.

- Vi kan ikke akseptere et krav med en så stor overskridelse uten at det på noe tidspunkt har vært forhåndsvarslet, svarte enhetslederen for ett år siden.

Espen Giving Nilsen pekte på sin side på at avtalen med kommunen ikke sier noen ting om forhåndsvarsel av kostnader.

- Kommunen visste at kostnadene kunne bli høyere enn opprinnelig anslått. Hvis kommunen hadde ønsket å bli orientert underveis, hadde det vært naturlig at kommunen hadde inntatt en bestemmelse om dette i avtalen. Det ble imidlertid ikke gjort. Det fremstår da som lite seriøst å vektlegge manglende forhåndsvarsling i ettertid, uttaler Giving Nilsen i et brev til kommunen.

-Ute av styring

Kommunen og Najaden Holding ble ikke enige. Najaden fastholdt sitt krav, og purret på betalingen. I september i fjor avviste kommunen på nytt å betale en pris som de uttaler at er 634 prosent høyere enn avtalt.

- Overskridelsene tyder på et prosjekt som har vært helt ute av styring, skrev enhetsleder Thomassen til Espen Giving Nilsen.

- Kommunen skulle åpenbart vært kontaktet så snart kostnadene oversteg anslaget på 250.000 kroner, slik at vi kunne vurdere om prosjektet skulle fullføres, endres eller stanses. Kommunen er for øvrig forpliktet til å følge lov om offentlige anskaffelser, og har ikke anledning til å foreta innkjøp med så store beløp uten at det har vært en åpen anbudskonkurranse med godt beskrevet anbudsgrunnlag, fortsatte enhetslederen.

Thomassen mener dessuten at det ikke finnes noen dokumentasjon på kravene fra Statens Vegvesen og Agder Energi.

Enhetslederen gjør det imidlertid klart at kommunen er villig til å betale 72.000 kroner, som inkluderer en uforutsettpost på 15 prosent, som er det kommunen kalkulerer med i sine prosjekter.

Advokatbistand

Etter å ha mottatt dette brevet, engasjerte Najaden Holding AS Brækhus Advokatfirma. På tampen av fjoråret sendte advokatkontoret et langt brev der kommunens innsigelser blir kommentert, punkt for punkt.

- Kommunen kunne - og skulle, dersom dette virkelig var betingelser fra kommunens side ved avtaleinngåelsen - krevet disse punktene inntatt i utbyggingsavtalen. Det skjedde ikke, skriver advokaten blant annet.

Han tilbakeviser også at det ikke finnes dokumentasjon for kravene fra Vegvesenet og Agder Energi.

- Den første store merkostnaden oppsto fordi Statens vegvesen ikke aksepterte at arbeidet kunne gjennomføres på bakgrunn av en enkel prosjektering, men stilte krav til full dokumentasjon, selv om dette var et relativt begrenset tiltak, skriver advokaten.

Han opplyser videre at kravene fra vegvesenet iblant annet innebar graving av kabelgrøfter, betydelige sprengningsarbeider, fjerning og reetablering av stolper, endring og utvidelse av traseen, drenering, sandfangkummer mv. Dette medførte en betydelig økning av kostnadene.

Det ble dessuten stilt flere ulike, spesifikke krav til asfalteringen.

- Det var forutsatt at asfalt kunne skjøtes enkelt uten noen vidløftig arbeidsmetode. Statens vegvesen godtok imidlertid ikke å skjøte asfalt butt-i-butt, noe som i praksis medførte at det vesentligste av asfalt måtte legges på nytt, skriver advokaten blant annet.

Fortauet ble vurdert som et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Fortauet ble vurdert som et viktig trafikksikkerhetstiltak.


Bare asfaltarbeidene kom dermed på over 200.000 kroner. Ifølge advokaten medførte det også at kantstein langs gangveien ble satt feil flere ganger, og måtte rettes. Her kom arbeidene på 83.000 kroner

Advokaten påpeker for øvrig at gangveien har liten eller ingen nytte for Najaden, men vil være et gode for kommunens innbyggere i årene som kommer.

Rettssak?

Slik står saken nå. Espen Giving Nilsen ønsker ikke å gi noen kommentar til Tvedestrandsposten før kommunen har svart på advokatens brev.

Sektorleder for samfunn og infrastruktur, Svein Olav Dale, sier kommunen skal svare på den siste henvendelsen.

- Men jeg kan ikke se at det er kommet noen flere gode argumenter, sier Dale, som mener prosjektet har gått helt av hengslene i forhold til kostnader.

Sektorlederen erkjenner imidlertid at det kunne stått noe mer i avtalen om særlige krav fra Statens vegvesen eller Agder Energi.

- Jeg mener likevel at Tvedestrand kommune har en god sak dersom konflikten skulle ende i retten, sier han.

Fra 50.000 til 730.000 kroner

Også Stiftelsen Lingard Skuteminne, som har bygget kystkultursenteret ved Vinterstøbukta, skulle være med å betale for fortauet, og har ifølge styremedlem Jan Marcussen fått en langt større regning enn avtalen tilsier.

- Vi er dermed i samme situasjon som Tvedestrand kommune, sier Marcussen.

Han sier at etter det som var det skriftlige tilbudet fra Fjellheim, altså 250.000 kroner, skulle stiftelsen ha betalt en andel på ca. 50.000 kroner.

- Rett før jul i 2019 fikk vi en regning på 730.000 kroner inklusiv moms, uten dokumentasjon og begrunnelse på hvorfor den var blitt så høy, hevder Marcussen.

Han sier at de har hatt en diskusjon med Najaden Holding siden den gangen om fortauskostnadene.

- Vi har allerede betalt inn vesentlig mer enn avtalen tilsier. Det er ikke fordi vi er enig i kravet. I likhet med kommunen har vi etterlyst dokumentasjon, og vi har heller ikke fått noen varslinger om kostnadsoverskridelser underveis i prosessen. Men vi ønsker å komme i mål og få dette ut av verden, sier Marcussen.

Han sier at de er i dialog med Najaden Holding AS for å få saken løst og sluttført.

Espen Giving Nilsen i Najaden Holding AS bekrefter at det har vært dialog med stiftelsen, men har ikke ytterligere kommentarer.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken