– Det er flere punkter som gjør at vi ser på dette som alvorlig, sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen ved Fylkesmannen i Agder.

Hun har ledet høstens tilsyn med Englegård behandlingssenter, og karakteriser flere av funnene i den ferske rapporten som alvorlige.

Var ikke i orden

Høstens tilsyn var ment som et oppfølgingstilsyn etter at det i mai 2019 ble avdekket flere avvik rundt driften av rusbehandlingsinstitusjonen på Holt.

Her ble det blant annet meldt om brudd på legemiddelhåndteringsloven ved mangelfulle rutiner ved medisinforskrivning, samt at rusmiddeltestingen (urinprøver) ikke var god nok.

– Englegård ga oss tilbakemelding på at dette var rettet, men dette tilsynet viser noe ganske annet, sier Syvertsen.

Hun forteller at det planlagte oppfølgingstilsynet ble utvidet til systemrevisjon etter at Fylkesmannen mottok en rekke bekymringsmeldinger fra både tidligere pasienter og ansatte i høst.

– Ikke faglig forsvarlig

På bakgrunn av nevnte bekymringsmeldinger, samtaler med pasienter og ansatte, og gjennomgang av interne dokumenter, avviksmeldinger og journaler har Fylkesmannen i Agder utarbeidet en 27 sider lang rapport.

Målet var å finne ut av om Englegård behandlingssenter tilbyr pasientene forsvarlig tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), slik de på sine nettsider selger sin behandling inn som. Konklusjonen i den foreløpige rapporten er nedslående:

Care Service AS, avdeling Englegård, sikrer ikke at pasientene tilbys individuell og koordinerte tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pasientbehandlingen som gjennomføres er ikke faglig forsvarlig. Dette er brudd på lov om spesialisthelsetjenesten, heter det i rapporten.

Millionstøtte fra HELFO

Englegård behandlingssenter ble i 2018 HELFO-godkjent som leverandør innen fritt behandlingsvalg, og har siden den gang mottatt over 33 millioner kroner i tilskudd derfra.

Kopi av rapporten er sendt til HELFO, hvor Fylkesmannen presiserer at Englegård heller ikke leverer tjenestene i henhold til kravene fra Helsedirektoratet.

Leverte ikke som lovet

Da Englegård behandlingssenter fikk sin HELFO-godkjenning i mars 2018, oppga de at det var ansatt en psykiater og en psykolog i 100 prosent stilling, og en legespesialist i 50 prosent.

I tillegg ble det sagt at det var planlagt for flere psykiatriske sykepleiere, vernepleier/sykepleiere og sosionomer, samt at det alltid ville være minst to sykepleiere/vernepleiere på jobb, også som nattevakt.

Situasjonen viser seg å være en ganske annen, og ifølge Fylkesmannen er bemanningen så dårlig at det ikke bare strider mot HELFOs lovverk, men at det også går utover behandlingen og oppfølgingen til pasientene.

– Det framkommer verken av behandlingsplan, journal og intervju at lege, psykolog, psykiater inngår i en koordinert del av behandlingen, står det i rapporten.

Journalnotat mangler

I rapporten pekes det på at virksomhetsleder ser ut til å ta en større del av behandlingen enn det som er forsvarlig.

– Ved viktige hendelser/avgjørelser, som for eksempel medisinering, tilbakefall, inntak av pasient til avrusning, utlokalisering av pasient, er tatt av virksomhetsleder (som ikke har medisinsk kompetanse) uten at det er dokumentert at ansvarlig behandler er involvert. Journalnotat om slike hendelsesforløp mangler, står det i rapporten, som også omtaler nevnte leders håndtering av medikamenthåndtering:

– Det framkommer at virksomhetsleder har «ordinert» medisiner. (...) Virksomhetsleder har ikke medisinsk kompetanse og således heller ikke rekvireringsmyndighet.

Avvik i narkoregnskapet

Medisinering og medikamenthåndtering er også noe som er møysommelig gjennomgått. Som tidligere nevnt mener fylkeslegen at lite er forandret siden tilsynet i 2019.

I nåværende rapport kommer det fram at selve medisinhåndteringen er gjennomgående uoversiktlig, og at det ofte ikke framgår hva slags medisiner pasientene har fått, om det er A- eller B-preparater, og om medisinen er observert inntatt.

Det har også kommet inn mange avviksmeldinger om svinn og uoverensstemmelser i narkotikaregnskapet.

Blir ikke rusfri

Fylkesmannen mener Englegård behandlingssenter bryter sine egne mål og rutiner om rusfrihet. På hjemmesiden deres står det følgende: «Som hovedregel har ikke pasienter ved Englegård behandlingssenter mulighet til å ta vanedannende medikamenter, da rusfrihet er formålet med behandlingen».

Ifølge Fylkesmannen er bruken av vanedannende medisiner høy på Englegård behandlingssenter.

Med mye fravær av lege som skal ha ansvaret for nedtrapping, blir ikke dette gjort forsvarlig, mener Fylkesmannen.

I rapporten drar de fram et eksempel om en pasient som kom inn for nedtrapping på Sobril og Imovane, og som ikke var ferdig nedtrappet ved utskrivelse åtte måneder senere.

Eget tilsyn mot leder

I tillegg til den nedslående tilsynsrapporten om driften, varsler også Fylkesmannen nå eget tilsyn rundt virksomhetsleder, etter at det har kommet inn flere påstander om ham.

– Her er vi helt i startgropa, og kan foreløpig ikke si nå mye, sier revisjonsleder Eva Dolva.

– En stor jobb foran seg

Tilsynsrapporten er en foreløpig rapport. Den ble sendt til Englegård behandlingssenter og daglig leder Jørn Hellevik på julaften. De har frist til 12. januar med å komme med sine kommentarer og innspill. Etter det vil den endelige rapporten foreligge.

– Med alle lovbruddene som er skissert i den foreløpige rapporten, må Englegård nå stenge dørene?

– Det blir opp til HELFO å bestemme. Men slik jeg ser det har de en stor jobb foran seg for å framstå som en seriøs spesialhelsetjeneste som skal yte behandling til en spesielt sårbar gruppe i samfunnet, sier fylkeslege Syvertsen.

Jørn Hellevik bekrefter at han har mottatt rapporten, men ønsker ikke å kommentere saken før han har gått gjennom alle punktene når han er tilbake fra juleferie.