I mars i år ble det kjent at Helfo hadde opprettet en kontrollsak mot Care Service AS og Englegård behandlingssenter. De mistenkte at rusbehandlingsinstitusjonen, drevet av brødreparet Rune og Jørn Hellevik, hadde tatt betalt for pasienter som ikke mottok behandling.

Etter å ha jobbet med saken i flere måneder har de nå fattet vedtak: Care Service må betalte tilbake 1.382.810 kroner til Helfo.

Care Service begjærte seg imidlertid konkurs tidligere i år, millionkravet er derfor rettet konkursboet ved bostyrer Kristoffer Wibe Koch.

Sendte faktura før pasientene var på plass

I dokumenter Tvedestrandsposten har fått innsyn i fremgår det at kravet gjelder for tre pasienter, som Helfo mener Care Service har sendt uriktig fakturaer på.

I vedtaket lister Helfo opp en rekke hendelser som de mener institusjonen ikke kunne kreve refusjoner for.

Blant annet skal de ha sendt faktura før to av pasientene i det hele tatt kom til Englegård behandlingssenter. En pasient skal også ha vært i en annen behandlingsinstitusjon, og senere i fengsel samtidig som Englegård krevde refusjon fra Helfo.

I vedtaket står det også at institusjonen skal ha krevd vederlag også etter at behandlingen var avsluttet for to av de tre pasientene som står nevnt.

251 dager uten behandling

Helfo mener også at selv om en av disse pasientene var tilstede på Englegård over en lengre periode, mottok ikke pasienten tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), slik de er pliktig til.

Etter å ha gått gjennom journaler og interne dokumenter, mener Helfo at pasienten oppholdt seg i 251 døgn på institusjonen uten å få noen form for behandling.

— Pasienten hadde kontakt med miljøpersonale og lege på institusjonen, men de fulgte ingen plan for behandling av ruslidelsen og kontakten med dem utgjorde ingen tverrfaglig spesialisert behandling alene, skriver Helfo.

For den tredje pasienten mener Helfo å ha avdekket at Care Service fortsatte å sende refusjoner, selv om vedkommende aldri kom tilbake etter endt permisjon. Det skal være snakk om totalt 57 døgn.

— Vi må tenke utenfor boksen

Det er tidligere virksomhetsleder ved Englegård behandlingssenter, Rune Hellevik, som har svart Helfo.

Tvedestrandsposten har fått innsyn i svaret fra Hellevik, men på grunn av personvern og hensyn til pasientene er en god del av innholdet fjernet.

Det som imidlertid kommer tydelig frem er at tidligere virksomhetsleder hos Englegård behandlingssenter og daglig leder av det nå konkursrammede Care Service, mener de har sitt på det rene.

Hellevik påpeker gråsoner i regelverket, og mener de har handlet ut i fra det beste for pasientene.

— Vi ser at det er kostbart å få denne pasientgruppen ut av sin rusavhengighet og man må av og til tenke utenfor boksen, men likevel i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og drop out problematikken, skriver Hellevik i sitt tilsvar.

— En sak for domstolene

Han konkluderer med at de var i sin fulle rett da de krevde refusjon, på tross av at pasienten hadde permisjon, og forteller blant annet at Englegård kom opp med en alternativ løsning da kommunen som pasienten tilhørte, ikke klarte å stable på beina et ettervern-tilbud.

— Med god oppfølging fra institusjonen burde gjøre Helfo i stand til å se at pasienten ikke bare fikk den behandlingen xx har rett på, men tilrettelagt individuelt på en forsvarlig og god måte, mener Hellevik.

Han er også meget kritisk til Helfo sin påstand om at en av pasientene ikke har mottatt TSB-behandling under opphold hos dem.

— Det er ingen tvang å gå til psykolog eller psykiater mens man er i behandling, og det er ikke mulig å konkludere at fordi pasienten ikke benyttet seg av tilbudene, så fikk ikke pasienten behandling. Hvis det var tilfelle så vil jo 50 prosent av våre pasienter ikke bli definert av Helfo som om de fikk tilstrekkelig tverrfaglig spesialisert behandling fordi de ikke gikk til psykolog eller psykiater, skriver han.

Hellevik er ikke nådig mot Helfos antydninger:

— Vi mener at hvis Helfo fastholder denne påstanden, så er dette en sak som må prøves for domstolene, skriver han i sitt tilsvar.

Helfo rikker seg ikke

Helleviks møysommelige tilsvar har imidlertid ikke fått Helfo til å rikke seg.

Til hans sistnevnte kommentar, påpeker Helfo at pasienter i TSB-behandling ikke må være under behandling av psykolog, men at psykologfaglig kompetanse må være involvert under behandlingsforløpet, og at dette ikke er tilfellet her.

— Tilsvaret beskriver ikke konkret hvordan eller når denne behandlingen ble gitt. Det er ikke dokumentert rusbehandling i verken pasientjournal eller behandlingsplanen, heter det i vedtaket.

Kravet på 1.382.810 kroner er nå sendt Care Service sitt konkursbo, og skal behandles av bostyrer.