Politikerne sa ja til ny bolig i Lyngør - det godtar ikke nabo

Lyngørsia: Nylig sa politikerne ja til det innringede huset, som er delvis dekket av eksisterende bebyggelse. Nå har en nabo klaget Tegning: Arkitekt Kim Skaara

Lyngørsia: Nylig sa politikerne ja til det innringede huset, som er delvis dekket av eksisterende bebyggelse. Nå har en nabo klaget Tegning: Arkitekt Kim Skaara

I begynnelsen av februar sa politikerne i Tvedestrand ja til at det kan bygges en ny bolig på Lyngørsia. Nå har en av naboene klaget. Hun mener vedtaket er ugyldig.

DEL

Det var flertallet av politikerne i teknikk, plan og naturutvalget (fem mot fire stemmer) som i begynnelsen av februar vedtok å gi dispensasjon fra plankravet og tillatelse til oppføring av en bolig på Lyngørsia.

Det er de engelske brødrene Laing som ønsker å bygge, og deres arkitekt, Kim Skaara,har i flere omganger endret tegningene for å tilfredsstille krav fra både kommunen og fylkeskommunen.

Når politikerne nå sa ja, var det i tråd med rådmannens anbefaling.

Ugyldig vedtak

Men ikke alle ønsker et nybygg i Lyngør velkommen. En av naboene, Hanne Ruim, har sendt klage. Hun mener det politiske vedtaket er ugyldig.

- Overordnet er det vår oppfatning at vilkårene for å kunne gi dispensasjon ikke er oppfylt, innleder Ruim i klagen.

Subsidiært er hun av den oppfatning at vedtaket lider av innholdsmangler/tilblivelsesmangler i en slik utstrekning at det ikke lar seg gjøre å kontrollere lovligheten av vedtaket.

Prinsipielle sider

I den omfattende klagen tar naboen for seg en rekke forhold ved rådmannens saksutredning. Dette dreier seg i første rekke om sakens formelle og prinsipielle sider.

Klageren påpeker at plankravet skal ha som hensikt å sikre en kontrollert utbygging av området, men at kommunen, gjennom dispensasjoner, har godkjent en rekke utbygginger på Lyngør de senere år.

Omstridt utbygging

Blant annet skriver Ruim at det nylig er fullført et omstridt utbyggingsprosjekt på en eiendom som ligger få meter fra den tomta som nå søkes utskilt og bebygd.

Videre trekker hun frem at politikerne i teknikk, plan og naturutvalget i mars i fjor ga tillatelse, gjennom dispensasjoner, til oppføring av bolighus på en eiendom som ligger skrått over veien for engelskmennenes eiendom.

- Kommunen har med dette demonstrert at de ikke evner å se utviklingen i sammenheng. Det er for oss helt åpenbart at formålet med plankravet blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge denne type dispensasjoner. Dette er i seg selv tilstrekkelig til at hjemmel for dispensasjon ikke er tilstede, mener Ruim.

Hun tar i klagen også tar for seg en rekke andre forhold.

Konstant press

Avslutningsvis understreker klageren at Lyngør er under et konstant press i forhold til nedbygging/endring.

- Det kan se ut til at også Tvedestrand kommune etter hvert har erkjent dette, ved at det er innført midlertidig byggestopp på stedet, i påvente av ny regulering. Dersom tiltaket tillates igangsatt, vil det uthule hele hensikten med en slik prosess, mener klageren.

Videre saksgang

Nå må Tvedestrand kommune behandle klagen. I første omgang har byggesaksavdelingen bedt engelskmennenes arkitekt, Kim Skaara, om å kommentere innholdet.

Deretter vil klagen bli lagt frem for politikerne. Dersom de står fast på sitt ja- vedtak, går klagen til Fylkesmannen for endelig behandling.

Artikkeltags