(Aust-Agder Blad)

Vi som velger å henvende oss til samferdselsministeren på denne måten er innbyggere tilhørende Risør kommune, på Akland, Moland og Torbjørnsdalen. Vi blir direkte berørt av de ulike trasevalgene som har vært oppe til vurdering underveis de siste to årene, siden korridoren for ny E18 ble vedtatt i oktober, 2019.

Planen har, ifølge sentrale myndigheter, vært å bygge en firefelts motorvei med hastighet på minst 110 km/t. Den såkalt «indre linje» mellom Buråsen i Gjerstad og Barlinddalen i Risør ble omsider valgt etter to års utredning. Vi kan lese av planprogrammet for E18 at viktige utredningskrav er gjennomgått, hvor landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, naturmangfold, klima, kulturarv og naturressurser er temaer som har blitt belyst. Som en del av reguleringsplanen er det laget et miljøprogram med overordnede miljømål for prosjektet. Vi som er berørt som innbyggere og grunneiere har dessuten opplevd en helt annen grad av informasjon og mulighet for medvirkning og dialog med Nye Veier enn i tidligere veiprosjekter, så alt i alt har dette framstått som et gjennomarbeidet valg.

Høringsfrist for reguleringsplanen for ny E18 var satt til 15. september. Men så tok saken for de fleste av oss en overraskende vending. Noen dager før hadde Nye Veier fått svært negative omtale i Dagsrevyen, hvor de har blitt kraftig kritisert for å ikke ta nok hensyn til natur og klima, og Naturvernforbundet, SV og MDG ønsket hele den statseide bedriften nedlagt. 1. september tok Nye Veier initiativ til et ekstraordinært informasjonsmøte i det interkommunale plansamarbeidet.

I forkant av møtet kom det fram i et notat at Nye Veier nå ønsker å vurdere å gjenbruke deler av dagens E18 fra fylkesgrensa i Telemark til Tvedestrand, i stedet for å bygge en helt ny trasé på det som har vært omtalt som indre linje. Dette har vært vurdert før, men det har vært mange grunner til at man gikk bort fra dette alternativet, blant annet har det vært vanskelig å innfri krav til veistandard her. Omkjøringsalternativer i anleggsperioden vil også by på betydelige utfordringer. Det er også viktig å merke seg at dagens E18 fra Pinesund til Moland er vedtatt tilbakeført til natur, slik at en ikke får to store veier gjennom vårt område.

Møtet ble framstilt som et informasjonsmøte, ikke et beslutningsmøte, men det ble i møtet sendt et tydelig signal på at nå kunne eiendommer og grender bli negativt berørt.

Direktør for planlegging og drift i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland gjorde i møtet rede for hvilke mål Nye Veier styrer etter og hvilket samfunnsoppdrag de har. Han minnet om at det har vært en regel ved veiplanlegging å vektlegge kulturlandskap, folks boliger, nærmiljø og landbrukseiendommer, dyrket mark og matjord tyngst ved veibygging. Han begrunner snuoperasjonen nå med et økt fokus på uberørt natur, men presiserer at dette betyr eventuell nedprioritering av andre verdier som tidligere har vært hensyntatt mest ved bygging av nye veier, de tidligere nevnte verdier; kulturlandskap, bebyggelse og dyrket mark. Han gir uttrykk for at dette blir en avveining og prioriteringer. Han inviterer styret til en drøfting rundt disse vanskelige verdivurderingene.

Vi merker oss at flere av ordførerne på informasjonsmøtet 1. september etterlyser muligheter for å kunne bygge vei med noe lavere standard siden man da lettere kan gjenbruke dagens E18. Dette betyr blant annet mer svinger og stigning, lavere fart og muligheter for tre felt. Vi vil minne om at da dagens E18 mellom Moland og Brokelandsheia åpnet i 2004, hadde den allerede for lav standard. Det er en av grunnene til at man allerede få år etterpå nå planlegger ny vei. Vi må ikke komme i den samme situasjonen igjen. Hvis vi nå reduserer veistandarden på den planlagte E18, vil vi kanskje måtte bygge ny vei om 20 år igjen. Det må jo være noe av det minst klimavennlige og bærekraftige man kan gjøre i denne sammenhengen.

Vi frykter at Akland, Torbjørnsdalen og Moland nå blir lagt i potten for å innfri andre hensyn. Det er ved flere anledninger foreslått løsning med utvidet veibredde og hastighet på dagens E18, som ligger kloss på boligområder. Videre rasering av bygder og kulturlandskap pekes nå på som eneste reelle alternativ for å bevare uberørt natur. Bygging av tunneler som potensielt kan bevare både natur- og kulturlandskap blir ikke nevnt fordi det er en kostbar løsning. Men dette vil koste på den ene eller andre måten, og det blir viktig å tydeliggjøre alternativene og konsekvensene. Vi har en begrunnet frykt for at folks hus, hjem og gårdsbruk blir den svake og tapende part i dette spillet.

Nye Veier hevder at deres samfunnsoppdrag er å søke gode effekter for regionen. Vi mener derfor at kulturlandskap, boliger, landbrukseiendommer og matjord bør vektlegges likeverdig med naturhensyn. Akland har lenge vært svært belastet med både støy og luftforurensning. Vi håper at våre bygder, som vi er veldig glad i, får overleve og får bedre betingelser enn i dag. Gode bomiljøer skjermet fra støy og forurensning med gode nærrekreasjonsområder for befolkningen er viktig og må få plass og oppmerksomhet i denne sammenhengen.

Vi ønsker for øvrig ikke å komme med noe konkret forslag med dette innspillet, men vil sette spørsmål ved prosessen som nå framstår uryddig og vilkårlig med en plutselig endring av premissene to uker før høringsfristen for reguleringsplanen for E18 utgår, som om miljøvern var noe som ble satt på dagsorden i Arendalsuka i august i år.

Vi synes det er riktig at saken løftes til sentralt nivå og at en uavhengig part ser på helheten i dette.

Akland Vel v/Kjersti Grannes
Torbjørnsdalen og Moland Vel v/Gunhild Risdal Konnestad